Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα dliagkas.gr αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία του Τεχνικού Γραφείου του Μηχανικού Χωροταξίας – Πολεοδομίας Δημήτριου Λιάγκα (Α.Φ.Μ. 157951944, Δ.Ο.Υ. Λαμίας) που εδρεύει στην οδό Νικολάου Κρίκου 57, Σπερχειάδα, Τ.Κ. 35003, Τ. (+30) 697 694 5828. Πριν πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής θα πρέπει να κατανοήσετε και να βεβαιωθείτε πως συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται, ειδικά για τη χρήση της ηλεκτρονικής αγοράς προϊόντων. Η χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα dliagkas.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας dliagkas.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτής, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα συναλλακτικά ήθη.

Ο χρήστης/επισκέπτης που δεν εμπιστεύεται την ιστοσελίδα dliagkas.gr καλείται να μην επισκέπτεται τον παρόντα δικτυακό τόπο ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας dliagkas.gr, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Τεχνικού Γραφείου του Δημήτριου Λιάγκα ως δημιουργού και διαχειριστή της ιστοσελίδας dliagkas.gr, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η εμφάνιση και η έκθεση τους στην παρούσα ιστοσελίδα  δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους σε οποιονδήποτε τρίτο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή/και ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο ή/και τον πραγματικό πάροχο της παρούσας ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του δημιουργού και διαχειριστή Δημήτριου Λιάγκα ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Υποχρεώσεις Χρηστών / Επισκεπτών

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κ.λπ. Κάθε χρήστης/επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας υποχρεούται να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία της και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτήν ή που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις γεννά υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά.

Αποποίηση – Περιορισμός Ευθύνης

Ο δημιουργός και διαχειριστής της ιστοσελίδας dliagkas.gr κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, πως δεν θα υπάρξουν «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Ο δημιουργός και διαχειριστής της παρούσας Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, σε οποιονδήποτε λόγο και αιτία και εάν οφείλεται, ακόμα και εάν έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ασφάλεια

Ο δημιουργός και διαχειριστής της ιστοσελίδας dliagkas.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Όροι Αγορών

Η ιστοσελίδα dliagkas.gr αποτελεί το μέσο σύναψης αυτοτελών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Τεχνικού Γραφείου του Δημήτριου Λιάγκα και των Χρηστών που εγγράφονται και διενεργούν μέσω αυτής τις αγορές τους ως χρήστες/αγοραστές. Ως εκ τούτου, οι όροι πώλησης των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας διαμορφώνονται και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του διαχειριστή έναντι των χρηστών/αγοραστών με τους οποίους συμβάλλονται. Οι χρήστες/αγοραστές έχουν έναντι του διαχειριστή της ιστοσελίδας dliagkas.gr όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, στην προστασία των καταναλωτών (Ν.2251/1994).

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Κάθε χρήστης/αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε απευθείας τον διαχειριστή της ιστοσελίδας dliagkas.gr για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης που συνάψατε με αυτόν με μια ξεκάθαρη δήλωση υπόδειγμα της οποίας θα σας παρέχει .

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης που συνήψατε, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας dliagkas.gr υποχρεούται να σας επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από εσάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την μεταξύ σας σύμβαση. Η επιστροφή των χρημάτων θα εκτελεστεί χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί ρητώς και από τις δύο πλευρές κάτι διαφορετικό.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Η ιστοσελίδα dliagkas.gr χρησιμοποιεί cookies, με στόχο τη βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Τα cookies είναι αρχεία μικρού μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος (πιο συγκεκριμένα, ο διακομιστής ιστού) στον υπολογιστή ενός χρήστη, έτσι ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στον ιστότοπο, ο τελευταίος ανακτά τις αποθηκευμένες πληροφορίες και προσφέρει σχετικές υπηρεσίες στον χρήστη. Τα cookies διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Απαραίτητα: Τα cookies χρησιμοποιούνται ως βασική μορφή μνήμης του ιστότοπού μας, αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις που επιλέγει ένας χρήστης κατά την πλοήγησή του. Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της απόδοσης του ιστότοπού μας και, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα ενός ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν από τους χρήστες.

Analytics: Παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών και συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, έτσι, ως κάτοχοι ιστότοπων, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπού μας. Αυτές οι προσθήκες ενδέχεται να κοινοποιούν περιεχόμενο που παρέχετε σε τρίτους. Συνιστούμε στους χρήστες του ιστότοπού μας να διαβάσουν αυτές τις πολιτικές απορρήτου τρίτων.

Advertising: Τα cookie διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της διαφημιστικής εμπειρίας των χρηστών κατά τη χρήση στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookie, ο ιστότοπός μας μπορεί να θυμάται τις προτιμήσεις διαφημίσεων χρήστη και να προσαρμόζει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται βάσει των διαδικτυακών δραστηριοτήτων ενός χρήστη. Αυτές οι προσθήκες ενδέχεται να μοιράζονται περιεχόμενο που παρέχετε σε τρίτους. Συνιστούμε στους χρήστες του ιστότοπού μας να διαβάσουν αυτές τις πολιτικές απορρήτου τρίτων.

Social Media: Εργαλεία που επιτρέπουν την κοινή χρήση περιεχομένου από τον ιστότοπό μας σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και βοηθούν στη σύνδεση δραστηριότητας μεταξύ ιστότοπου και πλατφορμών κοινής χρήσης τρίτων. Αυτές οι προσθήκες ενδέχεται να μοιράζονται περιεχόμενο που παρέχετε σε τρίτους. Συνιστούμε στους χρήστες του ιστότοπού μας να διαβάσουν αυτές τις πολιτικές απορρήτου τρίτων. Μπορείτε να αλλάξετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του μηχανισμού {Ρυθμίσεις Cookies } στον ιστότοπό μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού σας, προκειμένου να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με τη χρήση των cookies ή να τους αποτρέψετε από τη χρήση τους. Λάβετε υπόψη ότι, με τη διαγραφή, τον αποκλεισμό, την απόρριψη, την απενεργοποίηση ορισμένων κατηγοριών cookie, ενδέχεται να δυσκολευτούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή / και πληροφορίες μέσω του ιστότοπού μας.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους παραπάνω Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email χρησιμοποιώντας τη φόρμα που θα βρείτε ακολουθώντας τον υπερσύνδεσμο “Επικοινωνία”.