Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  • Η προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος επιβάλλει την τήρηση των σχετικών νόμων και προς αυτή την κατεύθυνση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο

 

  • Η έκδοση άδειας λειτουργίας μίας εγκατάστασης αλλά και η αναθεώρηση οποιασδήποτε υφιστάμενης, προϋποθέτει την υποβολή και έγκριση της ΜΠΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
  • Βασικός σκοπός της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η ανάλυση και η εκτίμηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο
  • Μέσω της μελέτης προτείνονται μέτρα για την αποκατάσταση των επιπτώσεων αλλά και εναλλακτικές λύσεις για την αποφυγή τους
  • Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των φάσεων της ΜΠΕ, από την αρχική ανίχνευση των πιθανών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας έως τον προσδιορισμό των εναλλακτικών λύσεων, τη συγκέντρωση των δεδομένων και τον έλεγχο της ακριβείας τους καθώς επίσης τη σύνταξη μελέτης και την υποβολή της στις αρμόδιες υπηρεσίες