Έλεγχος καταλληλότητας του προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης

  • Έλεγχος διαθεσιμότητας δικτύου
  • Ενεργειακή εκτίμηση απόδοσης
  • Έλεγχος βαθμού δυσκολίας Αδειοδότησης (περιοχές Natura κ.λ.π.)
  • Προκαταρκτική διαστασιολόγηση

Λήψη απαραίτητων εγκρίσεων από αρμόδιες υπηρεσίες

  • Αρχική αίτηση και σύναψη συμβάσεων με ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ
  • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή απαλλαγή
  • Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομία